CoreHW

Arvot osaksi jokapäiväistä toimintaa ja kilpailuetujen kirkastus

Bottom up -arvoprosessi toi arvot osaksi yrityskulttuuria ja paransi henkilöstön sitoutuneisuutta.

Kasvuyrityksen yhteisten arvojen jalkautus

Kiteytettyjen arvojen ja kirkastetun kilpailuedun myötä CoreHW on entistä valmiimpi globaaliin kilpailuun ja kansainväliseen kasvuun. Osallistavan arvoprosessin ja arvojohtamisen ansiosta kasvuyritys kulkee sitoutuneena kohti yhteistä visiota, ja henkilöstö toteuttaa arvoja käytännön työssään.

  • Arvoprosessi
  • Arvojen visualisointi
  • Kilpailuedun kiteytys

Saavutetut tulokset

Sitoutuneempi
henkilöstö

Koko henkilöstö osallistettiin arvoprosessiin alusta loppuun saakka.

Sisäistetyt
arvot

Arvotyöstä ja osallistamisesta tuli osa CoreHW:n yrityskulttuuria.

Kirkastettu
kilpailuetu

Booming auttoi erottautumisessa ja positioinnissa markkinoilla.

Tyytyväisyys
johtamiseen kasvoi

Hyvät tulokset johtamisindeksikyselyissä
kertovat prosessin onnistumisesta.

Haaste: Arvojen toteutuminen päivittäisessä työssä

Globaaleilla markkinoilla kilpaileva, huippuluokan räätälöityjä Radio Frequency Integrated Circuit (RFIC) -ratkaisuja kehittävä CoreHW oli kasvanut nopeasti viidestä alkuperäisestä perustajajäsenestä menestyneeksi kansainväliseksi yritykseksi.

CoreHW:n laajentuessa niin henkilöstömäärän kuin liiketoiminnan kasvun mittareilla haasteeksi koettiin yrityksen ydinarvojen pysyminen yhtenäisenä.

Ratkaisu: Henkilöstön osallistaminen arvojen määrittelyyn

Arvoprosessissa keskeistä on, että arvot eivät ole ylhäältä annettuja tai irrallisia perustekemisestä. Koko yrityksen henkilöstö tulee ottaa mukaan arvoprosessiin, jotta se onnistuisi mahdollisimman hyvin ja arvoista tulee todenmukaiset. Näin ollen Booming lähti arvoprosessiin bottom up -lähtökohdasta, eli henkilökunnalle tehdyllä kyselyllä. Yhteisen arvoworkshopin tuloksena yritys valitsi viisi teemaa arvojen pohjaksi, joita Booming työsti CoreHW:n kanssa eteenpäin lopulta kiteyttäen ja visualisoiden yrityksen arvot.

Kilpailuaseman vahvistamiseksi Booming auttoi CoreHW:ta myös kilpailuedun määrittelyssä. Booming haastatteli CoreHW:n asiakkaita ympäri maailmaa ja haki erottautumistekijöitä ja tulevaisuuden positiointia asiakkaiden näkökulmasta. Asiakashaastatteluista kävi ilmi, että uudet arvot näkyivät CoreHW:n toiminnassa asiakkaalle päin käytännössä eli henkilökunta oli alkanut toimia arvojen mukaan päivittäisessä työssään.

Lopputulos: Kukoistava yrityskulttuuri, entistä sitoutuneempi henkilöstö

Boomingin toteuttaman arvoprosessin myötä yrityksessä sisäistetään, mitä arvot tarkoittavat, ja arvotyöstä ja osallistamisesta on tullut osa yrityskulttuuria. CoreHW on saanut hyviä tuloksia johtamisindeksikyselyissä, joista heijastuu voimakkaasti henkilöstön sitoutuneisuus ja arvojen omaksuminen. Myös CoreHW:n johto on saanut paljon myönteistä palautetta arvoprosessista.

Nykyään yrityksessä on lukuisia arkitilanteita, joissa toimitaan arvojen mukaan, ja arvot näkyvät myös käytännön tilanteissa asiakkaille. Kirkastetun kilpailuedun myötä CoreHW on entistä valmiimpi globaaliin kilpailuun ja kasvamaan kansainvälisillä markkinoilla.

”Booming toi peliin syvällistä ajattelua siitä, miten voimme erottautua markkinoilla
ja opasti konkreettisesti prosessin eri vaiheissa.

Meillä oli tunne, että Booming
tuki meitä kokonaisvaltaisesti etuamme ajatellen.”

Tomi-pekka takalo,
TOIMITUSJOHTAJA,
Corehw

Ota yhteyttä.